Motie in de spotlight!

 

‘Een diarree’ aan moties dienen Tweede Kamerleden elk jaar in. En zij slaan daarmee steeds vaker elkaar, in plaats van het kabinet om de oren. Waardoor een van de instrumenten van de Kamer om tegenmacht te bieden aan kracht verliest.

Zo viel te lezen in het FD van 19 oktober. Moties voor de bühne!

Kortom; veel geschreeuw en (te) weinig wol. En wij van Meestert! maar denken dat een aangenomen motie er toe doet, deed, zou moeten doen. Maar neen, niet echt dus. En zo dachten wij dat het op deze herfstachtige dag goed zou zijn zo’n motie eens onder de loep te nemen. In de spotlights te zetten.

Bijvoorbeeld de (gewijzigde) motie van het lid Kuzu over een evenwichtige man-vrouwverhouding bij leerkrachten.

Nog korter dan de motie zelf samengevat….

 De Kamer verzoekt de regering, om in het primair onderwijs een doel te stellen om te komen tot een evenwichtige man-vrouwverhouding bij leerkrachten en de Kamer daarover in het voorjaar van 2020 te informeren, tezamen met voorstellen hoe deze doelen bereikt gaan worden.

Nou: duidelijk, lekker kort, concreet en vooruitstrevend. Bijna onpolitiek…..

De regering reageert. Minister van Engelshoven:

Uw Kamer zal in het voorjaar van 2020 in de voortgangsrapportage Emancipatie geïnformeerd worden over hoe er gewerkt wordt aan een evenwichtige man-vrouw verhouding in het basisonderwijs. 

Nou: duidelijk, lekker kort, concreet en vooruitstrevend. Bijna onpolitiek…..

Wij van Meestert!, strijders van het eerste uur als het gaat over diversiteit voor de klas, beten en bijten ons er in vast. Het zou toch niet zo zijn dat er een minister was die daar echt werk van zou gaan laten maken. Diversiteit voor de klas. Van vrouwen aan de top naar topmannen aan de basis.

De voortgangsrapportage emancipatie verschijnt in 2020 en inderdaad. Verdraaid, meer mannen voor de klas staat er gewoon in vermeld. Het is even zoeken een daar zijn wij goed in. Wij van Meestert! Pak aan!

• In navolging van de motie Kuzu over het stellen van genderdiversiteitsdoelen voor het primair onderwijs ondersteun ik lerarenopleidingen en schoolbesturen om tot een betere verdeling van de man-vrouwverhouding in het primair onderwijs te komen.

Met steun van OCW is daarom de alliantie Divers voor de Klas opgericht. De alliantie richt zich in eerste instantie met name op de instroom in de opleiding en het behoud van mannen in zowel de opleiding als het beroep.

• Binnenkort wordt vanuit OCW onderzoek uitgezet naar wat de overheid, lerarenopleidingen en schoolbesturen kunnen doen om te komen tot een meer diverse lerarenpopulatie, te beginnen met meer mannen voor de klas.

De motie vroeg om een doel en voorstellen hoe deze doelen bereikt gaan worden, weet u nog?

En om nu te zeggen dat het antwoord van de minster van emancipatiezaken daar duidelijk over is….niet echt. Dat is op zich niet heel raar, als je het werk van minister van Engelshoven een beetje hebt gevolgd. Zij heeft zich (terecht) hard en hart gemaakt voor de emancipatie van vrouwen. Mannen voor de klas is niet echt haar cup of tea. Blijkt ook uit deze wat zouteloze reactie op de motie van Kuzu.

Wat wel duidelijk is, is dat de alliantie Divers voor de klas is opgericht. Waar wij van Meestert! deel van uit (mogen) maken.

Deze alliantie meer is dan zomaar een project rondom het lerarentekort. Dit gaat om een duurzame aanpak, goed voor het imago van het beroep en ook een plek moet krijgen in strategisch HRM-beleid, aldus de PO Raad op haar site.

Beetje kromme zin en toch is er een rechte lijn zichtbaar. Van motie naar uitvoering. Toch?

Jazeker. Want wat de politiek nog niet ziet, is dat de alliantie voortvarend uitvoering gaf en geeft aan de motie die u nu wel kunt dromen. Wij ook. Sterker, Het stimuleren van meer diversiteit in de lerarenteams is ook een van de actiepunten uit de Strategische Agenda van de PO-Raad. Goed zoeken, dat wel. Maar het kan nu niet meer fout gaan.

Samenvattend, heel kort? Nee, want meer valt er niet te vinden in de strategische agenda van de PO raad over diversiteit…

Daarom spreken we het volgende af:

Ieder schoolbestuur:

  • stimuleert diversiteit in de teams en benut talent van buiten;

Waar Minister van Engelshoven de motie die u nu wellicht begint te vervelen volledig uitvoert, is bij de toezegging van een onderzoek. Een onderzoek naar succesfactoren voor meer mannen voor de klas.

Het rapport Meer Meesters? Routes naar diversiteit voor de klas is door OCW naar de Tweede Kamer gestuurd als bijlage bij de Kamerbrief over stand van zaken van het lerarenbeleid.

Het draadje wordt een stevige kabel. Leest u vooral pagina 6 en 7.

Van Motie naar Kamerbrief.

In het najaar organiseren OCW en de Alliantie een bredere kennisdelingssessie over de eerste uitkomsten van de scan met pabo’s, leraren en schoolbesturen. Zo kan de opgedane kennis verder benut worden. 

Het najaar is aangebroken en 8 (ja, u leest het goed, acht) pabo’s zijn geïnteresseerd om deel te gaan nemen aan de uitvoering van het 4×4 plan van de alliantie. Een plan, gebaseerd op o.a. de scan vanuit de alliantie, schatplichtig aan kansrijke aanpakken geïnventariseerd uit 2009 (!) en binnenkort te bewonderen in uw theaters.

Kortom, geen motie voor de bühne. Wel….

Een motie voor in de spotlights.

Van een vraag (met dank aan het lid Kuzu en moet terugwerkende kracht aan het lid Bruins voor Kerels voor de klas), naar een antwoord:

4 x 4! Meer mannen voor de klas. Routes naar diversiteit en inclusie.

Wij van Meestert! houden u op de hoogte en de politiek en het werkveld scherp.

Met (e)moties.

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie